AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁS 2020.

Szeretném megköszönni eddigi munkáját a plébániánk tanácsadó testületének. Jelzem a hívek közösségének, hogy a testület 5 évre szóló megbízatása letelt. A képviselő testület tagjaira lehet jelölni személyeket a következő 5 évre. 18 és 70 év közötti katolikus, hitét gyakorló személyeket írásban lehet jelölni október 25-ig. A testület választása ádvent első vasárnapján a szentmisében lesz. A templom faliújságán megtekinthető a megújított szabályzat.


Az Egyházközségi Képviselőtestületek

Szabályzata

Szombathelyi Egyházmegye

Krisztus azt mondta tanítványainak: „Ti vagytok a Föld sója... ti vagytok a világ világossága! ... Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! ... ” (Mt 5,13-14; 28,19) Ezt a küldetést az Üdvözítő nem csak a felszentelt pásztorokra bízta, hanem minden megkeresztelt emberre (vö. 1Pt 2,9; LG 33). A világiak aktív jelenléte, apostoli tevékenysége nélkül nem képzelhető el életerős egyház (vö. Ef 4,15-16; LG 37). A pap és a világi hívő közös tanúságtételének egészen különleges ereje van.

A II. Vatikáni Zsinat tanítja, hogy a hívők joga és kötelessége, hogy véleményüket lelkipásztorukkal a testvériség és az őszinteség szellemében tudassák (LG 37). Ezért nagyon kívánatos olyan tanácsok létrehozása, melyekben klerikusok, szerzetesek és világiak együtt segítik az apostoli, a megszentelő és a karitatív tevékenységet (AA 26).

Ebből kiindulva a Kánonjogi Kódex előírja, hogy minden plébánián legyen gazdasági tanács (CIC 537. k.), és lehetővé teszi, hogy létesüljön pasztorális tanács is (CIC 536. k.). Magyarországon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata alapján mindkét funkciót az egyházközségi képviselőtestület látja el (A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata, Budapest 1993, 2.1).

A jelen szabályzat hatálya a Szombathelyi Egyházmegye minden plébániájára és templomigazgatóságára kiterjed. A szabályzat 2019. november 11-én, Szent Márton ünnepén lép érvénybe.

A képviselőtestület vezetője a plébános, aki a plébánia saját lelkipásztora, és a rábízottak javára teljesíti a megszentelői, tanítói és kormányzói küldetését (CIC 515. k. és 519. k.). A plébániát minden jogügyletben a

plébános képviseli (CIC 532. k.). A képviselőtestületnek csak tanácsadói joga van (CIC 536. k. 2. §).

1.    A testület elnevezése

Bár a testületnek tanácsadói feladata és jogköre van, és a világegyházban többnyire a plébánia pasztorális tanácsának nevezik, a világi hívek méltóságát talán jobban kifejező és a régi magyar hagyományt is követő elnevezéssel – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1993-ban kiadott szabályzatnak megfelelően – egyházmegyénkben egyházközségi képviselőtestületnek nevezzük. Természetesen használható a többi megnevezés (tanácsadó testület, plébániai pasztorális tanács) is.

Ahol több település tartozik egy plébániához legyen egy közös testület, amelyben minden település képviselői közül vannak tagok, de szerencsés, ha minden településnek van egy kisebb (legalább 3 tagból álló) saját képviselőtestülete is, és a településen összegyűlt perselypénzt, egyházi hozzájárulást és egyéb adományokat is külön tartják számon.

A plébániák képviselőtestületeinek létszáma 1000 hívőnél kevesebbet számláló településeken legalább 3 és legfeljebb 12 fő legyen. E fölött ezer hívőnként lehet (nem kötelező) egy-egy fővel növelni a testület létszámát.

A templomigazgatóságok testületeit gondnokságnak nevezzük, tagjaikat – választás nélkül – a templomigazgató nevezi ki. A templomigazgatóságok gondnokságainak létszáma 3 és 12 fő között legyen.

A képviselőtestület megválasztásakor mindig 5 póttagot is válasszanak (a legtöbb szavazatot kapott, de a testületbe be nem

került személyeket), akik az esetleges üresedéskor (pl. ha valamely tag betölti a 75. évét) automatikusan bekerülnek a testületbe.

2.    Jelölés

Minden szavazásra jogosult személy jelölhet 3 tagot a képviselőtestületbe. Jogosult minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia területén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében, megbérmálkozott és egyházi hozzájárulását fizeti (vö. MEKSz 4,1).

Választható minden 75 év alatti személy, akire az előbb felsorolt feltételek igazak. Ha egy megválasztott képviselő eléri a 75 éves életkort, akkor a legtöbb szavazatot kapott póttag lép a helyébe. 75 éves kor felett a képviselő, ha a testület így dönt, megmaradhat tiszteletbeli tagnak (szavazati jog nélkül), aki részt vehet az üléseken, és tanácsaival, bölcsességével segítheti a testület munkáját.

A jelölést egy előre meghirdetett vasárnapon a Szentmisék után kell megtenni. Aki nem tud jelen lenni, annak számára legyen mód, hogy a jelölést a következő hét folyamán megtegye. A jelölőlap leadásakor néhány erre megbízott személy ellenőrizze, hogy egy személy csak egy jelölőlapot adjon le (és esetleg azt is, hogy csak az arra jogosult személyek adjanak le jelölést).

A beérkezett szavazatokat (jelöléseket) számolják össze, és a kapott jelölések számával együtt függesszék ki a templom hirdetőtáblájára. Ezután a plébános kérdezze meg az egyes személyeket, hogy megválasztásuk esetén vállalnák-e a képviselőtestületben való részvételt és munkát. Akik igent mondanak, azokból (a legtöbb szavazatot kapottakból)

állítsa össze a végleges jelöltlistát (ill. szavazólapot), amelyre majd szavazni lehet. A szavazólapon (jelöltlistán) kétszer annyi név szerepeljen, mint ahány tagú lesz a testület.

A szavazatok összeszámlálását és a jelöltlista elkészítését a plébános az előző képviselőtestület két erre felkért tagjával együtt végezze, akik aláírásukkal igazolják az eljárás szabályok szerinti megtörténtét.

3.    A szavazás

A szavazólap elkészülte után, lehetőleg a jelölés után két héttel történjen meg a választás. A szavazólapon szereplő nevek közül annyi nevet lehet aláhúzni, amennyi a megválasztandó személyek számának 2/3-a. Így a közösség kisebbségben levő csoportjainak is van lehetőségük, hogy 1-2 képviselőt bejuttassanak a testületbe.

A szavazatokat a plébános a képviselőtestület két erre felkért tagjával együtt számlálja össze, akik aláírásukkal igazolják az eljárás szabályok szerinti megtörténtét.

Ezután a plébánosnak joga van még tagokat jelölni a testületbe, de ezek száma nem haladhatja meg a tagok egyharmadát. A Megyéspüspök is jelölhet tagot a testületbe, amennyiben ezt szükségesnek ítéli.

Hivatalból tagjai a testületnek a plébánián lelkipásztori szolgálatot teljesítő összes pap, a katolikus iskola igazgatója (ha van ilyen a plébánia területén), a kántor, a hitoktatók egy képviselője és a sekrestyés (MEKSz 4,4).

Amennyiben egy templomigazgatóság egy katolikus iskola lelki gondozásának feladatát is ellátja, akkor a katolikus iskola egy-egy képviselője (az igazgató, vagy egy általa erre a célra delegált tanár) legyen tagja mind a területileg illetékes plébánia képviselőtestületének, mind a templomigazgatóság gondnokságának. A két delegált személy lehet azonos, de lehet különböző is.

A megválasztott testület névsorát a plébános a szavazatszámlálók aláírásával együtt beküldi a Püspöki Hivatalba jóváhagyásra. A testület megbízatása 5 évre szól, ha csak a megyéspüspök másképp nem rendelkezik.

Az új képviselőtestület tagjainak beiktatása ünnepélyesen, Szentmise keretében történjen.

4.    Képviselőtestületi ülés

A plébániák képviselőtestületei évente legalább két ülést tartsanak, a fíliák testületei évente legalább egyet.

A képviselőtestületi ülésre a plébános írásos meghívóval hívja össze a testület tagjait, jelezve ebben az ülés helyét, időpontját és a tervezett napirendi pontokat.

A testületi ülésekről készüljön aláírásokkal hitelesített jegyzőkönyv, mely tartalmazza a meghozott döntéseket, a szavazati arányt és a döntések főbb indokait is.

5.    Képviselőtestületi tagok lelkigyakorlata

A beiktatás utáni fél évben minden megválasztott világi elnök, és lehetőleg a testület minden más tagja is vegyen részt egy lelkigyakorlaton. Erre különösen is ajánlott a cursillo elvégzése (amely pontosan világi apostolok képzésére született lelkiségi mozgalom), de választható más lelkigyakorlat is. A plébános, ha jónak látja, maga is megszervezheti az új testület számára a közös

lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat elvégzésétről a világi elnök küldjön írásos beszámolót a Püspök Hivatalba.

6.    Megszűnés

A képviselőtestület megszűnik

-    a megbízási idő lejártával,

-    akkor, ha a tagok többségi szavazatával feloszlatja önmagát,

-    vagy ha a megyéspüspök feloszlatja.

Az egyes tagok megbízása megszűnik

-    ha a tag írásban kéri a felmentését, és azt a plébános elfogadja,

-    ha a testület többségi titkos szavazással a tagot alkalmatlannak ítéli a feladata ellátására,

-    ha betöltötte a 75. életévét,

-    ha a megyéspüspök visszavonja a tag megbízását.

7.    A világi elnök

Az egyházközségi képviselőtestület vezetője a plébános. A testület tagjai saját körükből választják meg a világi elnököt. Ez az elnevezés – melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1993-ban kiadott szabályzat is használ – kifejezi a világi hívek méltóságát, aktív szerepük elismerését az egyházban.

Az egyházmegye hivatalába küldött hivatalos beadványokat (költségvetés, zárszámadás, képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve) a plébános mellett a világi elnöknek is alá kell írnia.

Amennyiben a világi elnök súlyos problémát észlel a plébánia életében, úgy jelezze ezt a plébánosnak. Ha a probléma nem orvoslódik megfelelő módon, és a világi elnök igen súlyosnak ítéli a nehézséget, akkor a költségvetés vagy a zárszámadás alá nem írásával is jelezheti ezt az egyházmegye vezetése felé.

A képviselőtestület ülését a plébános akadályoztatása esetén a világi elnök vezeti. A világi elnök koordinálja és segíti a képviselőtestület egyes bizottságainak munkáját. A képviselőtestület elnöke kapja meg az egyházmegye körleveleit (kivéve ezekből a körlevelekből a csak a papokra tartozó információkat).

A világi elnök kötelessége meghallgatni a hívek javaslatait, kéréseit. Az elnököt megtisztelő hely illeti meg az egyházi ünnepségeken.

8.    A képviselőtestületet érintő feladatok, ügyek, döntések

A képviselőtestület minden fontos kérdésről szavazással is nyilvánítson véleményt. Amennyiben a plébános, a világi elnök, vagy a tagok legalább 1/3-a kéri, akkor a szavazás legyen titkos. A szavazás eredményét rögzítsék a testületi ülés jegyzőkönyvében. Amennyiben a plébános szándéka és a szavazás eredménye jelentősen eltérnek egymástól, ezt a különbséget annak okaival együtt a világi elnök jelezze a püspökség felé. Ezekben az esetekben az általános helynök, vagy a pasztorális helynök hallgassa meg mind a plébánost, mind a világi elnököt, és esetleg a testület néhány tagját is. Amennyiben szükségesnek látják, értesítsék a megyéspüspököt, kérve az ő útmutatását.

A testület ellenőrizze az éves zárszámadást és költségvetést. Tartsa számon a plébánia összes ingatlanját és kísérje figyelemmel azok állapotát valamint felhasználását. Készítse el és frissítse a plébániai

és a templomi leltárakat. Tegyen javaslatokat a plébánián alkalmazásra kerülő személyekre. A plébános köteles a költségvetésben nem szereplő, és 1 M Ft összeget meghaladó kiadásokat a képviselőtestülettel is megtárgyalni. Ingatlan elidegenítése esetén szintén szükséges a képviselőtestület véleményét kikérni. Ezt a véleményt csatolva adhatja be a plébános a kérelmet a Megyéspüspökhöz az adott ingatlan elidegenítésére.

Amennyiben a plébániának saját temetője van, akkor a testület válasszon egy temetőgondnokot is, aki különleges módon felügyeli a temető gondozását, a sírhelyek értékesítését, a sírhelymegváltások időtartamát, valamint a temetői szabályzat frissítését és betartását.

A megyéspüspök évente összehívja a képviselőtestületek elnökeit, vagy az egyes esperesi kerületek elnökeinek 1-1 képviselőjét. A képviselőtestületek elnökei megkapják az egyházmegye körleveleinek rájuk is vonatkozó változatát.

Ügyeljen a plébános és a képviselőtestület arra, hogy a plébániaépület (és a közösségi ház, ha van ilyen) az egész közösség használatára legyen. Nyitva álljon minden plébániai csoport számára, otthon érezhessék benne magukat gyerekek, fiatalok, családok és idősek is.

Ügyeljenek továbbá arra is, hogy a lehetőségekhez mérten a plébánia éves költségvetéséből minden évben jusson lelkipásztori célokra is, különösen a hittantáborokra, zarándoklatokra, a csoportok programjainak segítésére. Szánjanak ezen kívül minden évben a legszegényebbek támogatására is.

A képviselőtestületek létrehozhatnak egy közös karitatív alapot, amelyből minden évben az elnökök szavazatával kiválasztott egy-

két igen rászoruló család vagy személy kaphat nagyobb anyagi segítséget.

Minden képviselőtestületben legyen templomgondnok. Az ő feladata a templom(ok) és más egyházi ingatlanok állapotának megóvása. Amennyiben jelentős problémát észlel, azonnal jelezze ezt a plébánosnak, és segítse őt a szükséges javítások, felújítások megszervezésében és elvégzésében. Ha a figyelmeztetése ellenére sem történik lépés az egyházi ingatlanok állapotának megóvására, akkor értesítse erről az egyházmegye általános helynökét.

9.    Képviselőtestületi munkacsoportok

A képviselőtestületben (különösen nagyobb plébániák esetében) lehetőleg legyen lelkipásztori, liturgikus, hitoktatási, családgondozási, karitatív, ökumenikus és média munkacsoport (vagy legalább felelős). Ezeken a területeken igyekezzenek ők segíteni a plébános lelkipásztori szolgálatát.

A liturgikus munkacsoport segít a következő területeken: a templomok takarítása és díszítése; a liturgikus ruhák mosása, tisztítása; harang és orgona javítása, karbantartása; ministránsokkal való foglalkozás; a szentmiséken való felolvasás megszervezése; imaórák szervezése és vezetése.

A hitoktatási munkacsoport segít a következő területeken: szorgalmazza a hittanra járást és a hittanosok szentmisére járását; kapcsolatot teremt a hittanos gyerekek szüleivel; előkészíti az elsőáldozási és a bérmálási ünnepséget; lelki napokra vezeti a gyerekeket; törődik a papi vagy szerzetesi hivatást érző fiatalokkal; segít a hittanosok nyári táborainak, kirándulásainak, lelkigyakorlatainak és egyéb programjainak megszervezésében.

A családgondozási munkacsoport segít a következő területeken: törekszik házas vagy családos közösségek létrehozására; besegít a jegyesoktatásba; segíti a meg nem keresztelt gyermekek megkeresztelését, hittanra való beíratását; családlátogatásokat szervez; segíti a válságba került házaspárokat.

A karitatív munkacsoport kapcsolatot tart a helyi karitász csoporttal; segíti a sokgyermekes és a rászoruló családokat; látogatja az időseket, a betegeket, a kórházban levőket, gyermekotthonokat, szociális otthonokat és a börtönöket.

A média munkacsoport terjeszti a katolikus sajtó termékeit; segíti a plébánia honlapjának és újságának szerkesztését; segíti a faliújság frissítését; esetleg plébániai könyvtárat hoz létre.

Az ökumenikus munkacsoport segít az ökumenikus imahét programjainak megszervezésében; kapcsolatot tart a plébánia területén élő más felekezetű közösségekkel.

10.     A képviselőtestület lelkülete

A képviselőtestület tagjai imádságos lelkülettel keressék Isten akaratát az adott plébánia számára, és szeretettel, türelemmel, egységben, bátran igyekezzenek azt megvalósítani. Törekedjenek arra, hogy a plébánia só és világosság lehessen minden Isten és az élete értelmét kereső ember számára. Ebben segítsen mindannyiunkat Isten kegyelme, a Boldogságos Szűz, Szent Márton, Szent Kvirin, Szent Leoniánusz, Boldog Batthyány-Strattmann László és Boldog Brenner János közbenjárása!

Az újonnan megválasztott képviselők a hívek jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az adott egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.

Az ígéret szövege:

„Én .... / Isten előtti felelősségem tudatában / ünnepélyesen megígérem, / hogy mint a .............. plébániai egyházközség v. fíliális egyházközség/ képviselője/ életemmel és munkámmal / Egyházunk javát akarom előmozdítani. Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve / Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. / Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, / a mennybe fölvett Nagyboldogasszonynak, / és Egyházmegyénk védőszentjének, / Szent Márton püspöknek pártfogását, / Szent Kvirin, Boldog Batthyány-Strattmann László és Boldog Brenner János közbenjárását/ a hívek támogatását / és egyházunk áldását. / Ámen.

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Kurír