Keresztelés

keresztelesPlébániánk hívei részére:

Kérjük a keresztelendő gyermek szüleit, hogy a keresztelés tervezett időpontja előtt legalább 3 héttel személyesen jelentkezzenek a plébánia hivatalban. Ekkor a "Jelentkezés keresztelőre" című adatlapot kell kitölteni, ill. lehetőség nyílik a keresztelés időpontjának rögzítésére. Kérjük, hogy erre az alkalomra hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és azt a családi lapot, amit a szülők egyházi házasságkötésükkor kaptak. A szülők részéről feltétel továbbá a keresztény családi közösség biztosítása, vagyis az egyházi házasság. Ennek hiányában a keresztelésre való jelentkezés alkalmával a plébánia lelkipásztorai számára van fenntartva az elbírálás joga.

Más plébániák hívei részére:

Akik más plébániához tartoznak, de a Mária Magdolna templomban szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, kérjük, hozzanak magukkal egy a lakóhely szerint illetékes plébános által kiállított keresztelési engedélyt.

Keresztszülők:

Keresztszülő az lehet, aki elkötelezett keresztény életet él és vállalja a keresztszülői tisztséggel járó feladatokat. A keresztszülőnek részesülnie kellett a bérmálás szentségében és amennyiben házasságban él, az egyházi házasságkötés is szükséges. Ettől eltérő esetben nem tudjuk a keresztszülőt elfogadni. Amennyiben a választott és elfogadott keresztszülő nem plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerint illetékes plébániáról keresztszülői igazolást kell hoznia.

A keresztelések időpontja:

A keresztelések időpontja vasárnap mise után, vagy a helyi plébánossal egyeztetve történik.

Letölthető dokumentum: Jelentkezés keresztelőre (doc)

EGY GYERMEK KERESZTELÉSE

A pap karingben, fehér stólában, és palástban a ministránsok kíséretében kivonul és köszönti a népet!

P: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

H: Mindörökké. Ámen.

P: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

H: Ámen.

P: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjátok, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.

Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlékekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyen.

Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket: Mi lesz a gyermek keresztneve?

Szülők: N.

P: A gyermek védőszentje tehát, Szent N. lesz!

Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

A pap most a keresztszülőkhöz fordul ilyen vagy más hasonló szavakkal:

Kedves Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

A pap így folytatja:

Kedves gyermekem! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelöllek a kereszt jelével.

A pap - minden kísérő szöveg nélkül - keresztet rajzol a gyermek homlokára. Majd így szól:

Kedves szülők és keresztszülők! Jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével!

Miután a szülök (és a keresztszülők) megjelölték a gyermeket, a pap így szól:

P: Most pedig hallgassuk meg Jézus tanítását!

P: Evangélium Szent Máté könyvéből!

Mennybemenetele előtt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S íme én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

P: Ezek az evangélium igéi!

A pap rövid homiliát mondhat.

Egyetemes könyörgések (Oratio fidelium)

P: Kedves testvéreim! Könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát a gyermekre, szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre! Az egyes fohászok után mindnyájan közösen válaszoljuk: Kérünk téged hallgass meg minket!

1. Add, Urunk, hogy ez a gyermek vízből és Szentlélekből újjászülessék az örök életre!

H: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Add Urunk, hogy szent Egyházadnak élő tagjává legyen!

H: Kérünk téged ...

3. Add, Urunk, hogy szent evangéliumodat hallgassa, megtartsa, és tanúságot tegyen róla!

H: Kérünk téged ...

4. Add, Urunk, hogy örömmel járuljon szent áldozatod asztalához!

H: Kérünk téged ...

5. Add, Urunk, hogy Istent és embertársait úgy szeresse, ahogy arra te tanítottál minket.

H: Kérünk téged . ..

6. Add, Urunk, hogy keresztény testvéreinek szavát és jó példáját követve növekedjék életszentségben és bölcsességben!

H: Kérünk téged ...

7. Add, Urunk, hogy összes tanítványaid mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében!

H: Kérünk téged . . .

Az Egyetemes könyörgések után a pap így szól a hívekhez:

Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását! A szentek nevei után mindnyájan közösen mondjuk: Könyörögj érettünk!

Szentséges Szűz Mária, Isten anyja: könyörögj érettünk!

Keresztelő Szent János: könyörögj érettünk!

Szent József: könyörögj érettünk!

Szent Péter és Pál apostol: könyörögj érettünk!

Szent N.(gyermek védőszentje) könyörögj érettünk!

Istennek minden szentje: könyörögj érettünk!

Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és keresztség előtti megkenés. Az utolsó invokáció elhangzása után a pap így folytatja:

Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat e világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában.

Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

A pap így folytatja:

Védelmezzen téged Krisztusnak a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

H: Ámen.

A pap - semmit sem mondva - megkeni a keresztelendő homlokát a keresztelendők olajával.

Vízszentelés:

I. Ha a viz. még nincs meg szentelve:

P: Állj mellettünk Urunk: Atyánk és Istenünk! Szenteld † meg ezt a vizet, hogy aki benne megkeresztelkedik, tisztuljon meg a bűntől, és szülessék újjá fogadott fiaidnak életére!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akit vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelek, Fiad képmásává legyen!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akit kiválasztottál, a Szentlélek által újjászülessék, és helyet kapjon szent néped körében!

II. Ha a víz már meg van szentelve, a fenti három invokáció helyett csak ezt mondja:

E megszentelt víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületést gyermekednek, akit az Egyház hitében meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

Ellentmondás a sátánnak és a hit megvallása

A pap így szól a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz:

Kedves szülők és keresztszülők! A gyermeknek, akit az Egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze!

Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességteket.

Gondoljatok arra, hogy egykor ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Kérdezlek ezért benneteket:

P: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

A keresztség kiszolgáltatása

P: Akarjátok-e, hogy gyermeketek elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondván:

N. én megkeresztellek téged

az † Atya,

és a † Fiú,

és a † Szentlélek nevében.

Mihelyt a gyermeket megkeresztelte mondhatják az alábbi akklamációt (dallama Szigeti Kilián: Missa Hungaricából a Credo 2. sora):

Megtisztít a Bárány vére, - boldog aki megmossa benne köntösét.

Keresztség utáni megkenés

A pap ezután így szól:

A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.

Most - semmit sem mondva - krizmával megkeni a megkeresztelt gyermek fejét.

Fehér ruha rátevése

A pap így szól:

N. a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. [Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele!] Hozzátartozóid szava és példája támogasson, hogy ezt a keresztény méltóságot tisztán megőrizd az örök életre!

A pap rá helyezi a megkereszteltre a fehér ruhát. A fehér ruhát lehetőleg a család hozza magával!

Égő gyertya átadása

A pap, most kezébe veszi a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyát, amit az egyik szülőnek vagy keresztszülőnek ad át, és mondja:

Vegyétek Krisztus világosságát!

Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan gyermeketek hitét és benne a kegyelem fényét, hogy akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

Az Úr imádsága

Szeretett testvéreim! Ez a gyermek, aki a keresztségben újjászületett, most már Isten gyermeke: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. Az elsőáldozásán majd az Úr oltárához járul, és részesül az ő áldozati lakomájából, a bérmáláskor pedig elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét; és Istent az Egyházban Atyának szólítja. A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát a most megkeresztelt N. -ért imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

Miatyánk...

Avatás:

Az édesanya az oltár elé áll gyermekével a pap az oltár mögött mondja:

A legszentebb édesanyának, a boldogságos Szűz Máriának példáját követve, a keresztény édesanya is bemutatja gyermekét a mennyei Atyának.

Kedves édesanya! A gyermek Isten ajándéka. Ezért hálás szívvel mondj köszönetet érte a Mindenhatónak, és áldjad templomában az Ő nevét. Ne feledd azonban, hogy örömöd csak akkor lesz teljes, ha gyermekedben Istennek is kedve telik! Vigyázz tehát testére és lelkére! Tanítsd imádkozni, ismertesd meg vele Isten igazságait, és parancsait! Óvjad őt a hibáktól, és tartsd távol a bűntől.

Azért imádkozzál, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék Isten és az emberek előtt! Bízd gyermeked sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre! Kérdd Istent, hogy gyermeked egykor veletek együtt elnyerje az örök boldogságot!

folytatja:

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtattad. Tekints kegyesen az (új) édesanyára, aki boldog szívvel jött el templomodba hálát adni! Áldd † meg őt és add kérünk, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekével együtt elnyerje az örök boldogságot! Krisztus, a mi Urunk által.

H: Ámen

ZÁRÓÁLDÁS

A pap két kezét a hívek fölé terjeszti, és mondja:

P: Urunk, mindenható Istenünk, az élet és a szeretet szerzője, te aki az anyák szívébe oltottad a gyermek iránti szeretetet, áldd meg e megkeresztelt gyermek édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, örömét lelje gyermeke fejlődésében, jóságában és szeretetében.

Isten, minden atyaság forrása és példaképe, segítsd jóságosan e gyermek édesapját, hogy életének példájával elvezesse gyermekét a keresztény nagykorúságra!

Isten, akinek szeretete minden emberre kiárad, tekints le kegyesen a keresztszülő(-k)re és az itt egybegyűlt rokonokra és jóbarátokra: óvd őket a rossztól és ajándékozz nekik jólétet és békességet!

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

H: Amen.

P: Menjetek békével!

H: Istennek legyen hála!

A PAP ÁTADJA AZ EMLÉKLAPOT!

TÖBB GYERMEK KERESZTELÉSE

A pap karingben, fehér stólában, és palástban a ministránsok kíséretében kivonul és köszönti a népet!

P: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

H: Mindörökké. Ámen.

P: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

H: Ámen.

P: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjátok, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.

Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el gyermekeiteket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlékekből újjászülessenek, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjaivá legyenek.

Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket:

A pap egyenként kérdezi:

Mi lesz a gyermek keresztneve?

Szülők: N.

P: A gyermek védőszentje tehát Szent N. lesz!

Kedves szülők! Nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz őket úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljenek. Tartsák meg Isten parancsait: úgy szeressék Istent és embertársaikat, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

A pap most a keresztszülőkhöz fordul ilyen vagy más hasonló szavakkal:

Kedves Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermekek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

A pap a gyermekekhez fordulva így folytatja:

Kedves Gyermekek! Nagy örömmel fogad titeket a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelöllek titeket a kereszt jelével.

A pap - minden kísérő szöveg nélkül - keresztet rajzol a gyermekek homlokára. Majd így szól:

Kedves szülők és keresztszülők! Jelöljétek meg ti is gyermekeitek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével!

Miután a szülök (és a keresztszülők) megjelölték a gyermekeket, a pap így szól:

P: Most pedig hallgassuk meg Jézus tanítását!

P: Evangélium Szent Máté könyvéből!

Mennybemenetele előtt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S íme én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

P: Ezek az evangélium igéi!

H: Áldunk téged, Krisztus!

A pap rövid homiliát mondhat.

Egyetemes könyörgések (Oratio fidelium)

P: Kedves testvéreim! Könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát a gyermekekre, szüleikre, keresztszüleikre és minden megkeresztelt emberre! ! Az egyes fohászok után mindnyájan közösen válaszoljuk: Kérünk téged hallgass meg minket!

1. Add, Urunk, hogy ezek a gyermekek vízből és Szentlélekből újjászülessenek az örök életre!

H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. Add, Urunk, hogy szent Egyházadnak élő tagjaivá legyenek!

H: Kérünk téged ...

3. Add, Urunk, hogy szent evangéliumodat hallgassák, megtartsák, és tanúságot tegyenek róla!

H: Kérünk téged ...

4. Add, Urunk, hogy örömmel járuljanak szent áldozatod asztalához!

H: Kérünk téged ...

5. Add, Urunk, hogy Istent és embertársaikat úgy szeressék, ahogy arra te tanítottál minket

H: Kérünk téged . ..

6. Add, Urunk, hogy keresztény testvéreiknek szavát és jó példáját követve növekedjenek életszentségben és bölcsességben!

H: Kérünk téged ...

7. Add, Urunk, hogy összes tanítványaid mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében!

H: Kérünk téged . . .

Az Egyetemes könyörgések után a pap így szól a hívekhez:

Most pedig a keresztelendő gyermekek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását! A szentek nevei után mindnyájan közösen mondjuk: Könyörögj érettünk!

Szentséges Szűz Mária, Isten anyja: könyörögj érettünk!

Keresztelő Szent János: könyörögj érettünk!

Szent József: könyörögj érettünk!

Szent Péter és Pál apostol: könyörögj érettünk!

Szent N.(gyermekek védőszentjei) könyörögj érettünk!

Istennek minden szentje: könyörögj érettünk!

Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért és keresztség előtti megkenés.

Az utolsó invokáció elhangzása után a pap így folytatja:

Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat e világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában.

Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezeket a gyermekeket az áteredő bűntől, tedd őket szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék bennük! Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

A pap így folytatja:

Védelmezzen titeket Krisztusnak a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk titeket az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

H: Ámen.

A pap - semmit sem mondva - megkeni a keresztelendők homlokát a keresztelendők olajával.

Vízszentelés:

I. Ha a viz. még nincs megszentelve:

P: Állj mellettünk Urunk: Atyánk és Istenünk! Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akik benne megkeresztelkednek, tisztuljanak meg a bűntől, és szülessenek újjá fogadott fiaidnak életére!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akiket vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelek, Fiad képmásai legyenek!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akiket kiválasztottál, a Szentlélek által újjászülessenek, és helyet kapjanak szent néped körében!

II. Ha a víz már meg van szentelve, a fenti három invokáció helyett csak ezt mondja:

E megszentelt víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületést keresztelendő gyermekeidnek, akiket az Egyház hitében meghívtál a keresztségre, hogy örök életük legyen. Krisztus, a mi Urunk által.

H: Amen.

Ellentmondás a sátánnak és a hit megvallása

A pap így szól a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz:

Kedves szülők és keresztszülők! Gyermekeiteknek, akit az Egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őket szent hitünk tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék bennük, és azt a bűn soha meg ne fertőzze! Reméljük, hogy hitbeli meggyőződéstek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermekeitek megkeresztelésével járó kötelességeket.

Gondoljatok arra, hogy egykor ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermekeket. Kérdezlek ezért benneteket:

P: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

P: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

P: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

A keresztség kiszolgáltatása

A pap egyenként a keresztvízhez szólítja a keresztelendőket:

P: Akarjátok-e, hogy N. elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

A pap erre megkereszteli a gyermeket, mondván:

N. én megkeresztellek téged

az † Atya,

és a † Fiú,

és a † Szentlélek nevében.

Mihelyt a gyermekeket megkeresztelte mondhatják az alábbi akklamációt (dallama Szigeti Kilián: Missa Hungaricából a Credo 2. sora):

Megtisztít a Bárány vére, - boldog aki megmossa benne köntösét.

Keresztség utáni megkenés

A pap ezután így szól:

A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított titeket a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nektek. Most pedig felken titeket az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzatok, és tagjai maradjatok Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjétek az örök életet.

Most - semmit sem mondva - krizmával megkeni a megkeresztelt gyermekek fejét.

Fehér ruha rátevése

A pap így szól:

N. és N. és N. a keresztségben új teremtménnyé lettetek, és Krisztust öltöttétek magatokra. [Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságotok jele!] Hozzátartozóitok szava és példája támogasson titeket, hogy ezt a keresztény méltóságot tisztán megőrizzétek az örök életre!

A pap rá helyezi egyenként a megkereszteltekre a fehér ruhát. A fehér ruhát lehetőleg a család hozza magával!

Égő gyertya átadása

A pap, most kezébe veszi a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyát, amit az egyik szülőnek vagy keresztszülőnek ad át, és mondja egyenként:

Vegyétek Krisztus világosságát!

A gyertyák kiosztása után mindenkinek mondja:

Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, gyermekeitek hitét és bennük a kegyelem fényét, hogy akikre ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaiként járjanak az élet útján! Maradjanak állhatatosak a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhassanak az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

Az Úr imádsága

Szeretett testvéreim! Ezek a gyermekek akik a keresztségben újjászülettek, most már Isten gyermekei: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. Elősáldozásukon majd az Úr oltárához járulnak és részesülnek az ő áldozati lakomájából, a bérmáláskor pedig elnyerik majd a Szentlélek ajándékainak teljességét; és Istent az Egyházban Atyának szólítják. A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát mindnyájan álljunk fel és a most megkeresztelt gyermekekért imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

Miatyánk...

Avatás

Az édesanyák az oltár elé állnak gyermekeikkel, a pap az oltár mögött mondja:

A legszentebb édesanyának, a boldogságos Szűz Máriának példáját követve, a keresztény édesanyák is bemutatják gyermekeiket a mennyei Atyának.

Kedves édesanyák! A gyermek Isten ajándéka. Ezért hálás szívvel mondjatok köszönetet érte a Mindenhatónak, és áldjátok templomában az Ő nevét. Ne feledjétek azonban, hogy örömötök csak akkor lesz teljes, ha gyermekeitekben Istennek is kedve telik! Vigyázatok tehát testükre és lelkükre! Tanítsátok őket imádkozni, ismertessétek meg velük Isten igazságait, és parancsait! Óvjátok őket a hibáktól, és tartsátok távol a bűntől.

Azért imádkozatok, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjenek Isten és az emberek előtt! Bízzátok gyermekeitek sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre! Kérjétek Istent, hogy gyermekeitek egykor veletek együtt elnyerjék az örök boldogságot!

Énekelve folytatja:

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtattad. Tekints kegyesen az (új) édesanyákra, akik boldog szívvel jöttek el templomodba hálát adni! Áldd meg † őket, és add kérünk, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekeikkel együtt elnyerjék az örök boldogságot! Krisztus, a mi Urunk által.

H: Ámen

ZÁRÓÁLDÁS

A pap két kezét a hívek fölé terjeszti, és mondja:

P: Urunk, mindenható Istenünk, az élet és a szeretet szerzője, te aki az anyák szívébe oltottad a gyermek iránti szeretetet, áldd meg az édesanyákat, hogy amint most hálát adnak gyermekeik születéséért, örömüket leljék gyermekeik fejlődésében, jóságában és szeretetében.

Isten, minden atyaság forrása és példaképe, segítsd jóságosan az édesapákat, hogy életük példájával elvezessék gyermekeiket a keresztény nagykorúságra!

Isten, akinek szeretete minden emberre kiárad, tekints le kegyesen a keresztszülőkre és az itt egybegyűlt rokonokra és jóbarátokra: óvd őket a rossztól és ajándékozz nekik jólétet és békességet!

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

H: Amen.

P: Menjetek békével!

H: Istennek legyen hála!

A PAP ÁTADJA AZ EMLÉKLAPOT!

Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház